Publikacije

01, Jul
2023

Istraživanje o položaju mladih u Crnoj Gori imalo je za cilj prikupiti podatke koji će pomoći donosiocima odluka da bolje budu informisani o ovom pitanju tokom pripreme nove Strategije za mlade Crne Gore.

01, Jul
2023

Ovaj izvještaj pruža, prvi put, uvid u rodnu strukturu vlasništva nad imovinom u Crnoj Gori na osnovu administrativnih podataka. Prikupljanje podataka nije zasnovano na uzorku, već na cjelokupnom stanovništvu svih građevinskih objekata u crnogorskim opštinama koji su evidentirani u katastru.

31, Oct
2022

DeFacto Consultancy agencija je sprovela istraživanje o Digitalnoj agendi Crne Gore u saradnji sa NVO 35 mm. Sprovedeno je takozvano “desk” istraživanje, kao i duboke intervjue i fokus grupe sa zainteresovanim stranama.

01, Mar
2020

Projekat je sproveden za potrebe crnogorskog think tank-a "Politikon network". Ispitivanje je sprovedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1004 ispitanika, korišćenjem CAPI tehnike.

© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora