O Projektu

- Montenegrin national election study -

Crnogorska nacionalna izborna studija (Montenegrin National Election Study) je prvo sistematično i longitudinalno istraživanje izbornog ponašanja u Crnoj Gori koje se sprovodi sa ciljem da se prikupe relevantni, kvalitetni i uporedivi podaci o glasanju i političkom ponašanju uopšte.

Istraživanje je longitudinalno, što znači da se podaci prikupljaju nakon svakih parlamentarnih izbora, te da se kroz baterije pitanje koja se ponavljaju u svakom ciklusu obezbjeđuje praćenje trendova u političkom ponašanju.

Pored standardnog upitnika koji se ponavlja u identičnom obliku u svakom ciklusu, projektni tim u svakom talasu dodaje određena za konkretni društveni i politički kontekst relevantna pitanja.

Osnovne teme nacionalnog dijela upitnika su:

 • Povjerenje u institucije,
 • Najbitnije teme izbora,
 • Osnovne ideološke orijentacije,
 • Kontaktiranje birača,
 • Nekonvencionalna politička participacija,
 • Integritet izbornog procesa,
 • Načini informisanja,
 • Partijska identifikacija,
 • Porodično glasanje,
 • Rod i politika.

 

MNES je dio šireg programa koji koordinira istraživanja i izborne studije širom svijeta – Uporedne studije izbornih sistema (Comparative Study of Electoral Systems – www.cses.org). Kao dio CSES-a, MNES uključuje modul pitanja koji je koordinirana na nivou cijelog programa, a koju pripremaju i dogovaraju svi nacionalni timovi na zajedničkom sastanku.

Prvi MNES je sproveden 2012. godine, nakon Parlamentarnih izbora u oktobru te godine i tada je uključio samo CSES modul pitanja. Uzorak koji je korišten te godine uključio je 1000 ispitanika. Drugi MNES je sproveden nakon Parlamentarnih izbora 2016. godine i pored, CSES modula, uključuje i nacionalno relevantna pitanja. Ovaj talas je u skladu sa preporukama CSES generalne konferencije iz avgusta 2016. godine uključio 1200 ispitanika.

U skladu sa principom otvorenosti i dijeljenja podataka, MNES podaci su dostupni u integralnom obliku zainteresovanoj naučnoj i laičkoj javnosti, uz poštovanje uslova korišćenja.

Finansiranje

Oba MNES talasa istraživanja finansirao je DeFacto Consultancy.

O DeFactu

De Facto Consultancy je lokalna agencija osnovana 2009. godine koja se specijalizuje u društvenim istraživanjima, uključujući praćenje javnog mnjenja, istraživanje raznih društvenih pojava i fenomena kao što su funkcionisanje političkog sistema i demokratije, transparentnost i korupcija, modernizacija društva, ljudski kapital i transformacija sistema vrijednosti, te pred i post izborne studije. Posebna aktivnost su istraživanja tržišta, web dizajn i programiranje. U prethodnom periodu realizovala je veliki broj projekata sa partnerima koji dolaze iz različitih oblasti. U De Factu se posebna pažnja posvećuje kvalitetu prikupljanja podataka i njihovoj obradi u skladu sa najboljom uporednom praksom. De Facto koristi značajno naučno iskustvo članova tima kako bi svojim klijentima obezbijedio proizvod u skladu sa najvišim evropskim i svjetskim standardima. Internet prezentacija agencije je dostupna na adresi: www.defacto.me 

Uslovi korišćenja

MNES podaci su otvoreni i stoje na raspolaganju cjelokupnoj zainteresovanoj naučnoj i laičkoj javnosti.

Pored osnovnih principa akademske etike, postoje dva konkretna uslova korišćenja baza:

 1. Referiranje na izvor u adekvatnom obliku za konkretnu publikaciju. Referenca mora da sadrži naziv programa „Montenegrin National Election Study“ i internet adresu sa koje je preuzeta baza (https://defacto.me).
 2. Informisanje projektnog tima o objavljenom radu (ili bilo kojoj drugoj vrsti publikacije) kako bi se on uvrstio u MNES bibliografiju.
© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora