Westminister Foundation for Democracy

DeFacto Consultancy agencija je sprovela istraživanje o ženskom aktivizmu i učešću u javnom životu, kao i analizirala uticaj socijalnog okruženja, vaspitanja i porodice na nivo aktivizma. Sprovedeno je kvantitativno i kvalitativno istraživanje na ovu temu. Kvalitativni dio istraživanja uključivao je intervjuisanje 1006 žena uzrasta od 20 do 55 godina koristeći tehniku CAPI. Kvalitativni dio obuhvatao je 3 fokus grupe sa učesnicima iz 3 regiona.

© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora