Prezentovani rezultati istraživanja javnog mnjenja o ženskom političkom aktivizmu u Crnoj Gori

Istraživačka agencija DeFacto Consultancy sprovela je, za potrebe Vestminsterke fondacije za demokratiju (WFD) u Crnoj Gori, istraživanje o percepcijama vezanim za aktivizam žena u Crnoj Gori u septembru 2021. godine.

Glavni cilj istraživanja je ispitivanje uticaja na formiranje stavova prema učešću žena u javnom životu i politici, te utvrđivanje uloge porodice u kreiranju stavova mladih žena ka društvenoj i političkoj participaciji. Konačno, istraživanje se bavi i percepcijom ispitanica prema mogućnostima uključivanja u različite segmente javnog života.

Ciljna populacija bile su žene starosti od 20 do 55 godina, a kvantitativno istraživanje sprovedeno je CAPI tehnikom (Computer Assisted Personal Interviewing) na uzorku od 1006 ispitanica.

Pored kvantitativnog, istraživanje je sadržalo i kvalitativni dio, odnosno sprovedena je po jedna fokus grupa u sjevernoj, centralnoj i južnoj regiji Crne Gore, sa ženama iz iste ciljne grupe.

Glavne nalaze istraživanja prezentovale su predstavnice agencije DeFacto Olivera Komar i Božana Mašanović na okruglom stolu koji je WFD organizovao u petak, 3. decembra 2021. godine, u saradnji sa Ženskim klubom Skupštine Crne Gore.

Nalazi predstavljaju osnovu za projekat kojima će WFD pružiti podršku političkim partijama u jačanju ženskih organizacija unutar njih, strateškom planiranju, kao i kroz program edukacije o ženama u politici, a prezentacija sa rezultatima istraživanja dostupna je na:© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora