Eye tracking

Eye tracking is a technology that measures eye activity, providing insight into where people look, for how long and what they keep their eyes on, what they ignore, when they blink and how they react to different stimuli.

The information collected by this method is a valuable finding in improving communication and business strategy, as well as in analyzing the behaviour of individuals and social groups.

Opportunities

Eye tracker, a sophisticated device, usually located in front of the observer, monitors the activitiy of the eyeball of the subject with the help of infrared rays. Using special software, the collected data can be analyzed, visualized and interpreted in several ways. The most common method of the interpretation is the analysis of visual trajectory of one or more examinees on the presented audio-visual material.

Applying
eyetracking
technology

Consumer behaviour and purchasing decision-making processes are strongly driven by unconsious emotional reactions and other brain processes that cannot be measured using classical research methods.

Eye tracking technology provides insight into the unconcious reactions and motivation of respondents, enabling precise measurement, analysis and optimization of the attention and reaction potential of the consumer.

Precise information

With the help of an eye tracker, it is possible to determine whether the visual composition – the arrangement of elements and information on advertising materials – is created in the most efficient way so as to occupy the attention of consumers and, if not, how it is possible to improve the content.

This technology is used when evaluating and testing TV commercials, photos, services and products, websites, content on social networks, online media planning.

In addition to marketing, eye tracking technology is applied in academic research in political science, communication, psychology and sociology.

Eye tracking

Eye tracking je tehnologija koja bilježi aktivnosti oka, pružajući uvid u to gdje ljudi gledaju, koliko dugo i na čemu zadržavaju pogled, šta ignorišu, kada trepću i kako reaguju na različite stimulanse.
 
Informacije prikupljene ovom metodom vrijedan su nalaz prilikom unapređenja komunikacione i biznis strategije, kao i prilikom analize ponašanja pojedinaca i društvenih grupa.

Mogućnosti

Eye tracker, sofisticirani uređaj, smješten najčešće ispred posmatrača, uz pomoć infracrvenih zraka prati aktivnost očne jabučice ispitanika. Primjenom posebnog softvera, prikupljene podatke je moguće analizirati, vizualizovati i interpretirati na više načina. Najčešći metod interpretacije jeste analiza vizuelne putanje jednog ili više ispitanika na prikazanom audio-vizuelnom materijalu.

Primjena
eyetracking
tehnologije

Ponašanje potrošača i procesi donošenja odluka vezanih za kupovinu snažno su vođeni nesvjesnim emocionalnim reakcijama i drugim moždanim procesima koji ne mogu biti izmjereni korištenjem klasičnih istraživačkih metoda.

Eye tracking tehnologija pruža uvid upravo u nesvjesne reakcije i motivaciju ispitanika, omogućavajući precizno mjerenje, analizu i optimizaciju potencijala pažnje i reakcije potrošača.

Precizne informacije

Uz pomoć eye tracker-a moguće je ustanoviti da li je vizuelna kompozicija – raspored elemenata i informacija na materijalima za oglašavanje- kreirana na najefikasniji način tako da okupira pažnju potrošača, i ako nije, kako je moguće unaprijediti sadržaj.

Ova tehnologija koristi se prilikom evaluacije i testiranja TV reklama, fotografija, usluga i proizvoda, veb sajtova, sadržaja na društvenim mrežama, planiranja zakupa online prostora.

Pored marketinga, eye tracking tehnologija se primjenjuje u akademskim istraživanjima iz oblasti političkih nauka, komunikacija, psihologije, sociologije.

© 2021. DeFacto Consultancy. All rights reserved.

Address

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora