Objavljeni ključni rezultati kvantitativnog istraživanja Percepcija policije u Crnoj Gori 2021.

Agencija za istraživanje javnog mnjenja DeFacto Consultancy je, za potrebe Misije OEBS i Uprave policije, sprovela istraživanje o percepciji policije u Crnoj Gori u periodu od 29. septembra do 17. oktobra 2021. godine, na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1.002 ispitanika.


Istraživanje predstavlja longitudinalni projekat na temu percepcije policije u Crnoj Gori, nakon što su prva dva sprovedena krajem 2019. i 2020. godine, omogućavajući poređenje rezultata, te praćenje trendova i promjena stavova stanovnika Crne Gore u pogledu imidža i rada policije.

Struktura uzorka je definisana multistage random sampling metodom selekcije, koja garantuje standardnu statističku grešku od +/- 3.1% sa intervalom povjerenja od 95% za 50% distribucije.

Predstavnici agencije DeFacto Consultancy, Stevan Kandić i Božana Mašanović, prezentovali su u petak, 19. novembra, rezultate istraživanja zaposlenima Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije.

Prezentovanje ključnih rezultata istraživanja o Percepciji policije u Crnoj Gori

Istraživanje je ukazalo na više interesantnih pojava i promjena u percepciji policije koje su se desile u odnosu na prethodne talase projekta.

Uprava policije se percipira pozitivnije u odnosu na prethodnu godinu. Ova institucija se nalazi na trećem mjestu po nivou povjerenja, odmah iza vjerskih institucija i vojske Crne Gore, a zbirno joj vjeruje 53.9% ispitanika. Gotovo dvije trećine ispitanika, 7.7% više u odnosu na prethodnu godinu, tvrdi da policija sarađuje sa građanima u njihovoj zajednici, što se odrazilo i na porast broja onih koji se u svojoj zajednici osjećaju bezbjedno na 82.1%. Sve je to uticalo i na povećanje broja ispitanika (68.6%) koji bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori opisuju povoljno. 

Sigurnost, bezbjednost i mir su prve asocijacije na policiju. Gotovo tri četvrtine ispitanika policiju percipira pozitivno, a čak 41.1% njih tvrdi da je u prethodnih 12 mjeseci policija doživjela promjene na bolje. Policija je najefikasnija u oblasti zaštite bezbjednosti građana (59.9%), upravljanja i bezbjednosti granice (53.5%) i bezbjednosti u saobraćaju (50.3%). U odnosu na prethodnu godinu značajnije raste zadovoljstvo oblastima koje su vezane za borbu protiv kriminaliteta, korupcije i trgovine narkoticima. Sa druge strane, opada zadovoljstvo djelovanjem u oblastima koje su u većoj mjeri usmjerene na zajednicu, poput bezbjednosti u saobraćaju i sprječavanja nasilja u porodici.

Pripadnost srpskoj etničkoj grupi više nije dominantan indikator negativnog stava prema policiji – Srbi znatno češće od ostalih etničkih grupa tvrde da je došlo do poboljšanja u radu policije u posljednjih 12 mjeseci, a sa ovim je saglasno čak 55.2% ispitanika iz ove grupe. Broj Srba koji pozitivno ocjenjuju policiju je u porastu, dok pada broj pozitivnih ocjena datih od strane Crnogoraca, Bošnjaka i Muslimana, te su vrijednosti dobijene u ovom talasu ujednačenije. Naime, policiji vjeruje 54.1% Srba, što je značajan porast u odnosu na prošlogodišnjih 25.7%. Sa druge strane, broj Bošnjaka i Muslimana koji vjeruju policiji se značajno smanjio – sa 71.2% opao je na 46.4%.

Prosječan crnogorski policajac se percipira bolje nego prošle godine – 74.5% ispitanika smatra da službenike policije krasi pristojnost, 70.2% komunikativnost, 66.3% volja da pomognu. Službenike policije lošije od prosjeka percipiraju osobe mlađe od 45 godina, visokoobrazovani ispitanici i oni koji žive na jugu Crne Gore. Tri od pet ispitanika navodi da crnogorska policija služi kao servis građana, dok 52.1% smatra da je policija adekvatno osposobljena. Sa druge strane, ispitanici su u najmanjoj mjeri saglasni sa stavom da je sistem zapošljavanja u policiji transparentan – ovaj stav kumulativno podržava tek 34.0% ispitanika.

Primjetan je trend povećanja samostalnosti policije – naime, broj ispitanika koji tvrde da grupe navedene u upitniku mogu ostvariti uticaj na policiju smanjen je u svih 7 slučajeva. Kao najuticajnije grupe prepoznati su političari na državnom nivou (74.5%) i kriminalne grupe (67.9%), dok najmanje uticaja imaju građani (22.7%) i civilno društvo (19.3%).

Trgovina drogom, narkomanija i korupcija su tri najveće bezbjednosne prijetnje za Crnu Goru. Korupcija građani pripisuju ne samo društvu,već i samoj policiji – iako broj ispitanika koji smatraju da se policija uspješno bori protiv korupcije raste (44.9%), relativna većina od 49.1% i dalje smatra da u pogledu borbe protiv ove pojave nije urađeno dovoljno. Iako tek 7.3% ispitanika smatra da nijedan policajac nije umiješan u korupciju, ipak se radi o porastu u odnosu na prošlogodišnjih 4.3%. Sa druge strane, čak 84.4% ispitanika smatra da su policajci umiješani u korupciju u manjem ili većem broju.

84.3% ispitane populacije smatra da žene i muškarci jesu jednako sposobni za obavljenje aktivnosti iz domena policijske službe, što je rezultat gotovo istovjetan prošlogodišnjem. Sa ovim su češće od prosjeka saglasne žene, mlađi od 55 godina, obrazovanije osobe, ispitanici koji se izjašnjavaju kao Crnogorci te stanovnici primorske regije. Najveći broj ispitanika saglasan je da žene mogu ravnopravno obavljati poslove u administraciji i menadžmentu, dok podrška ovom stavu opada što je služba više vezana za rad na otvorenom i posebne policijske operacije. Polovina ispitanika se u potpunosti slaže da je u policiji potrebno više žena, a više od četiri petine tvrdi da žene mogu biti efikasnije u kontaktu sa žrtvama trgovine ljudima i porodičnog nasilja te da su miješane patrole najbolji način za povećanje saradnje građana i policije. Istovremeno, ispitanice tvrde da bi prilikom razmatranja karijere najviše binule o tome kako uskladiti posao i porodični život (61.4%) te o činjenici da bi policijski posao mogao biti previše zahtjevan (54.0%). 

U odnosu na prošlogodišnje istraživanje evidentan je porast samoprijavljenog nivoa informisanosti – sa 39.8% na 55.4%. Ispitanici se o radu policije najčešće informišu putem TV-a (70.3%) i internet portala (65.6%), dok je porast upotrebe informacionih kanala u odnosu na prethodni talas zabilježen jedino u pogledu društvenih mreža – Facebook-a i Twitter-a. Najveće interesovanje ispitanici iskazuju za aktivnosti sprovedene u borbi protiv organizovanog kriminala – 71.7% ispitanika je zainteresovano za ovu temu, dok 68.1% njih zanima borba protiv korupcije. Samo 22.8% ispitanika tvrdi da ima pristup dovoljnoj količini informacija o načinu regrutacije u redove policije, te bi trebalo nastaviti komunikacione aktivnosti u cilju povećanja tog parametra.

© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora