Kvantitativne istraživačke metode

Istraživačke metode u društvenim naukama se u osnovi dijele na kvantitativne i kvalitativne. Kvantitativne su zasnovane na ideji da se društvene pojave mogu mjeriti i primjenjuju se u situaciji kada se želiti utvrditi koliko je nečega (u obimu i frekvenciji) i u osnovi se dijele na anketna istraživanja, istraživanja zasnovana na postojećim agregatnim podacima i eksperimente. 

De Facto u svom radu primjenjuje anketna istraživanja i koristi agregatne podatke. "Anketno istraživanje je metod prikupljanja podataka posredstvom kojeg se informacije prikupljaju direktno od pojedinca koji su izabrani po određenim jasnim kriterijumima i koji nam kao reprezentativne jedinice neke populacije omogućavaju da izvedemo podatke o samoj populaciji" (izvor: Bešić, Miloš, Metodologija političkih nauka sa statistikom, FPN Beograd, skripta, str. 103).

De Facto koristi sljedeće načine prikupljanja anketnih podataka:

Face-to-Face istraživanje javnog mnjenja

Ovaj oblik je poznat i kao neposredno intervjuisanje i najstarija je i najčešće korišćena metoda prikupljanja podataka. Ima nekoliko važnih prednosti u odnosu na druge metode koje se koriste za prikupljanje podataka. U situacijama kada ispitanik želi da pojasni svoj odgovor, ili traži pojašnjenje za određeno pitanje, prisustvo anketara je od neprocjenjivog značaja.

On-line i istraživanja putem elektronske pošte 

Tokom dvadesetog vijeka metode istraživanja su dodatno unaprijeđene zahvaljujući tehnološkom napretku koji je doveo do toga da je danas obrada podataka gotovo u potpunosti kompjuterizovana. Konkretno, tehnologija je napravila i revoluciju u načinu na koji se istraživanja sprovode – prvo prikupljanje podataka preko meil-a sprovedeno je 80-ih godina prošlog vijeka, a prvo kompletno istraživanje u virtuelnom svijetu je urađeno 90-ih godina.

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) 

CATI je telefonsko intervjuisanje koje se sprovodi uz pomoć kompjutera što ubrzava proces prikupljanja podataka. Naime, intervjuer unosi prikupljenje podatke direktno u za to pripremljenu aplikaciju koja generiše datoteku.

U dimenziji vremena, istraživanja mogu biti kros-sekciona ili longitudinalna. De Facto preferira korišćenje standardnih upitnika koji omogućavaju uporedivost podataka u prostoru (između različitih država npr.) i vremenu. 

Na području longitudinalnih istraživanja jedna od češće korišćenih metoda je tzv. panel istraživanje. Ono podrazumijeva anketiranje istih ispitanika u različitim vremenskim presjecima kako bi pratila dinamika promjena. Ovi intervjui su unaprijed struktuirani, sa fiksiranim vremenskim rasporedom, obično u redovnim intervalima.