Kvalitativne istraživačke metode

Pored kvantitativnih, u društvenim istraživanjima se često koriste i kvalitativna istraživanja. Njihov osnovni cilj je da omoguće razumijevanje određenih društvenih pojava. 

De Facto primjenjuje sljedeće kvalitativne metode istraživanja:

Analiza slučaja 

Analiza slučaja podrazumijeva dubinsko ispitivanje jednog jedinog slučaja. Po prirodi je idiografski i u osnovi deskriptivan. Cilj analize je prikupljanje velikog broja informacija o određenom fenomenu koji često reflektuje društvene prakse, institucionalne mehanizme i društvene obrasce (izvor: Bešić, Miloš, Metodologija političkih nauka sa statistikom, FPN Beograd, skripta, str. 157). 

U okviru analize slučaja, De Facto sprovodi evaluacije programa koji predstavljaju sistematsku provjeru dostignuća tokom trajanja i/ili na kraju određenog programa/projekta sa ciljem unaprjeđenja implementacije budućih programa/projekata. U okviru ovog metoda evaluatori blisko sarađuju sa osobljem koje rukovodi programom kako bi dizajn evaluacije bio što bliži potrebama konkretnog projekta.

U ovu grupu spadaju i studije izvodljivosti. De Facto Consultancy pruža usluge izrade studije izvodljivosti kako bi pomogli kompanijama da povećaju efikasnost projekata/programa. U osnovi, studija izvodljivosti se sastoji od analize kapaciteta klijenta da uspješno završi određeni projekat, uzimajući u obzir pravne, ekonomske, tehnološke i druge faktore. Ova usluga je posebno zanimljiva malim i srednjim preduzećima jer im omogućava da procijene moguće pozitivne i negativne efekte projekta prije nego li u taj projekat ulože previše novca i vremena.

Fokus grupe

Fokus grupe predstavljaju kvalitativni metod istraživanja koji omogućava da se dobiju otvoreni odgovori od učesnika u grupnom razgovoru. Ovom metodom istraživač može da dobije jasniji uvid u način razmišljanja, ideje i osjećanja sagovornika o određenoj temi, što nije moguće putem kvantitativnih metoda. Cilj ove metode je da podstakne otvorenu konverzaciju među učesnicima u formi polu-struktuiranog grupnog intervjua.

Intervjui

Intervjuom kao kvalitativnom istraživačkom metodom nastoji se opisati značaj određene teme u sagovornikovom opštem pogledu na svijet. Glavni zadatak u intervjuu je razumjeti značenje onoga što sagovornik saopštava.
Postoji nekoliko načina kako se intervju može koristiti kao kvalitativna istraživačka metoda:

  • Neformalni razgovor
  • Nestruktuirani intervju
  • Polu-strukturirani intervju
  • Struktuirani intervju.