Etički kodeks

Uvod

Angažovani u agenciji Defacto Consultancy (u daljem tekstu agencija) obavezuju se na to da u svom radu poštuju principe iz ovog Kodeksa istraživačke etike (u daljem tekstu Kodeks).

Usvajanjem ovog Kodeksa obavezujemo se na održavanje visokih standarda naučne kompetencije, integriteta i transparentnosti u vođenju, analiziranju i prezentaciji istraživanja.

Usvajanjem ovog Kodeksa obavezujemo se na održavanje dobrih poslovnih odnosa sa ispitanicima i klijentima.

Usvajanjem ovog Kodeksa obavezujemo se i na to da ćemo odbiti sve zadatke i poslove koji bi zahtijevali aktivnosti neusklađene sa principima ovog Kodeksa.

Prvi dio

Principi profesionalne odgovornosti u poslovanju sa trećim licima

1. Ispitanici i potencijalni ispitanici i subjekti istraživanja (u daljem tekstu ispitanici):

 • Izbjegavaćemo prakse i metode koje mogu povrijediti, ugroziti, poniziti ili na bilo koji način obmanuti ispitanike.
 • Poštovaćemo volju ispitanika u slučaju da odbiju da odgovore na određeno pitanje u upitniku ili odbiju da anketaru daju određene informacije.
 • Pružićemo informacije ispitaniku o tome na koji način će njegovi lični podaci biti zaštićeni.
 • Učešće u istraživanjima javnog mnjenja i drugim oblicima istraživanja na dobrovoljnoj je bazi.
 • Svim potencijalnim ispitanicima obezbijedićemo dovoljno informacija o istraživanju  da bi donijeli informisanu odluku o tome da li žele da učestvuju.
 • Ispitanici će biti upoznati sa svim neophodnim informacijama o naručiocu i cilju istraživanja.
 • Nećemo lažno predstavljati nalaze istraživanja niti spovoditi druge aktivnosti pod maskom sprovođenja ankete i istraživanja javnog mnjenja.
 • Ukoliko se ispitanik unaprijed i samostalno ne odrekne anonimnosti sve informacije koje bi same ili u kombinaciji sa drugim informacijama mogle identifikovati ispitanika smatraćemo povjerljivim.
 • Nećemo koristiti imena ili druge lične informacije ispitanika u druge svrhe, ukoliko nam oni sami to ne dozvole.

2. Klijenti i sponzori

 • U poslovnom odnosu sa privatnim klijentima sve informacije i nalazi pribavljeni u konkretnom istraživanju za klijenata će biti tajni, osim u slučaju kada je javno iznošenje takvih informacija odobreno od strane klijenta.
 • Agencija zadržava pravo da određene podatke iz istraživanja iskoristi u promotivne svrhe ukoliko ocijeni da to ni na koji način ne može nanijeti štetu klijentu ili umanjiti vrijednost istraživačkog nalaza koji je klijent platio, kao i kada ocijeni da je prošlo dovoljno vremena od momenta realizacije istraživanja do momenta korišćenja određenih podataka.
 • Bićemo svjesni ograničenja istraživačkih tehnika i znanja, i prihvatićemo samo one istraživačke projekte za koje smatramo da ih možemo profesionalno izvršitu u okviru ovih ograničenja.

3. Javnost

 • Svi klijenti agencije biće upoznati sa principima tajnosti iz ovog Kodeksa, kao i posebnim informacijama koje moraju biti objavljene, a tiču se metoda i načina sprovođenja istraživanja.
 • U razumnoj mjeri trudićemo se da klijenti usvoje naše principe i načela ovog Kodeksa o tajnosti podataka.
 • Ispravićemo sve greške u našem radu koje mogu uticati na tumačenje nalaza i dostaviti ispravke prvobitnim primaocima rezultata.
 • Trudićemo se u razumnoj mjeri da ispravimo pogrešno tumačenje činjenica i naših podataka ili analiza, uključujući porešna tumačenja od strane partnera u istraživanju, sponzora ili klijenata. Svjesni smo da drugačiji pistup analizi podataka po pravilu ne znači pogrešno tumačenje. U slučaju javnog pogrešnog tumačenja podataka, te pogreške biće ispravljene u mjeri u kojoj je to moguće.


Drugi dio

Principi profesionalnosti u radu agencije

1. Radićemo na dizajnu istraživačkih modela i tehnika, dok ćemo posebnu pažnju posvetiti prikupljanju, procesuiranju i analizi podataka kako bi se osigurala pouzdanost i validnost dobijenih rezultata.

 • Preporučićemo i upotrijebiti samo one istraživačke metode za koje vjerujemo da su odgovarajuće za istraživanje konkretnog pitanja.
 • Nećemo svjesno iznijeti stavove koji su suprotni podacima kojima raspolažemo, niti ćemo prećutno dozvoliti takvu praksu trećim licima.
 • Nećemo svjesno nametati analize koje ne korespondiraju sa podacima iz istraživanja.
 • Nećemo svjesno plagirati i falsifikovati.
 • Precizno ćemo opisati istraživanja drugih subjekata na čije se podatke pozivamo u svojim istraživanjima

2. Opisaćemo svoje istraživačke metode tačno i detaljno u svim istraživačkim izvještajima u skladu sa standardima tajnosti.

Treći dio

Standardi za javno korišćenje podataka

Dobra profesinalna praksa nalaže svim istraživačima javnog mnjenja da određene informacije o načinu sprovođenja anketiranja učini dostupne javnosti. U slučaju da se istraživanje radi za konkretnog klijenta iste informacije trebale bi biti dostupne klijentu uporedo sa rezultatima i nalazima istraživanja.

1. Sljedeće stavke uključićemo u svaki izvještaj o istraživanju i učinićemo ih dostupnim odmah po objavljivanju izvještaja:

 • Ko je finansirao istraživačku studiju i ko je sproveo istraživanje,
 • Tačnu formulaciju pitanja kao i prezentaciju pitanja i odgovora,
 • Definiciju populacije obuhvaćene anketnim istraživanjem,
 • Detalje o modelu i načinu uzorkovanja,
 • Veličinu i standardnu grešku uzorka kao i opis poststratifikacijskog procesa.